Contact

1st Kyu requirement

NUKI
1) KIRI UCHI NUKI KASUMI KAKE
2) BUKKOTSU SEME NUKIMI
3) HAGAI SEME NUKIMI
4) WAKI SEME NUKIMI
NAGE
5) USHIRO UDE MAKI NAGE
6) RYUUN NAGE
7) RYOKOTE OTOSHI TENCHI NAGE
RENKO
8) KATA ERI KOTE SEME RENKO
9) UDE SANKAKU SEME RENKO
10) GASSHO NAGE KOTE SEME RENKO
FUDO
11) HASAMI OTOSHI KOTE FUDO
12) TSUKKOMI OTOSHI ICHIJYO FUDO
13) KOTE KAESHI NAGE KOTE HINERI FUDO
14) KATA ERI KOTE SEME ICHIJO FUDO
15) KATA ERI KOTE FUDO

NU07  KIRI UCHI NUKI KASUMIKAKE

NU08  BUKKOTSU SEME NUKIMI

NU09 HAGAI SEME NUKIMI

NU12 WAKI SEME NUKIMI

 NA03  USHIRO UDE MAKI NAGE

NA-04  RYUUN NAGE

NA06  RYOKOTE OTOSHI TENCHI NAGE

RE04 KATA ERI KOTE SEME RENKO

RE06  UDE SANKAKU SEME RENKO

RE07  GASSHO NAGE KOTE SEME RENKO

FU08  HASAMI OTOSHI KOTE FUDO

FU09 TSUKKOMI OTOSHI ICHIJYO FUDO

FU13 KOTE KAESHI NAGE KOTE HINERI FUDO

FU16  KATA ERI KOTE SEME ICHIJO FUDO

FU17  KATA ERI KOTE FUDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved Gyakute-do Jujutsu.