Contact

2nd Dan Requirement

NU-13  KAMI SHIHO ROKKOTSU SEME NUKIMI

WAKI KATAME NUKI SHUTO ATE LO65GeYKzt0

RE-5  UDE GYAKU YUBI WAKARE RENKO

RE-8  UDE SEME RENKO

RE-9  USHIRO RYOTE KOTE SEME RENKO

RE-9  Additional Explanation

RE-10 RYUUN SEME RENKO

NA-5  RYUUN TATSUMAKI NAGE

NA-7  KATA ERI UDE JYUJI NAGE KOTE WAKI KATAME

Additional Explanation

NA-10 KOTEHINERINAGE

NA-16  RYUUN KATAME SHIHO NAGE

FU-02  SOTO MAKI NUKI KOTE FUDO

FU-19  UDE SANKAKU NAGE GASSHO FUDO

FU-20 KOTE KAESHI FUDO

FU-21  KOTE HIKI NAGE ASHI JYUJI FUDO

RYO KOTE KAKE FUDO

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved Gyakute-do Jujutsu.