Contact

2nd Kyu requirement

NUKI
1) KOTE UCHI NUKI KASUMI KAKE
2) USHIRO KOTE SEME NUKIMI
3) ROKKOTSU SEME NUKIMI
NAGE
4) UDE KIRI NAGE
RENKO
5) USHIRO KUBU SHIME NUKI RENKO
FUDO
6) KOTE OTOSHI NAGE KOTE FUDO
7) GASSHO NAGE GASSHO FUDO
8) KOTE KAESHI NAGE KOTE FUDO
9) BUKKOTSU NAGE BUKKOTSU FUDO
10) DOKKO SEME FUDO
NU03 : KOTE UCHI NUKI KASUMI KAKE

NU04 : USHIRO KOTE SEME NUKIMI

NU05 : ROKKOTSU SEME NUKIMI

NA11 UDE KIRI NAGE

 KOTE KAESHI NAGE KOTE FUDO

RE02 USHIRO KUBI SHIME NUKI RENKO

KOTE OTOSHI NAGE KOTE FUDO

 FU10 GASSHO NAGE GASSHO FUDO

BUKKOTSU NAGE BUKKOTSU FUDO

FU33 DOKKO SEME FUDO

Copyright © 2012. All Rights Reserved Gyakute-do Jujutsu.