Contact

3rd Kyu requirement

NUKI
1) KESA-NUKI SHUTO ATE
2) USHIRO UBI-ZEME NUKIMI
3) DOKKO SEME NUKIMI
NAGE
4) SEOI NAGE KAESHI
5) TENCHI NAGE
RENKO
6) DAKEN KAESHI KOTE SEME RENKO
FUDO
7) KATA ERI OYAYUBI FUDO
8) UDE KIRI FUDO
9) KOTE HIKI NAGE KOTE FUDO
10) KOTE HIKI NAGE HIJI FUDO

  NU01 : KESA NUKI SHUTO ATE

NU02 : USHIRO YUBI SEME NUKIMI

NU06 : DOKKO SEME NUKIMI

NA01 SEOI NAGE KEASHI

NA02 TENCHI NAGE

RE01 DAKEN KAESHI KOTE SEME RENKO

 FU-01 KATA ERI OYAYUBI FUDO

FU-04 UDE KIRI FUDO

FU-05 KOTE HIKI NAGE KOTE FUDO

FU-06 KOTE HIKI NAGE HIJI FUDO

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved Gyakute-do Jujutsu.