Contact

Kata : Aiki Jutsu

AI AIKI 合気術    
 
 AI-  1   AIKI AGE                        
 AI-  2   KATA UDE MUNE ATE AIKI TAOSHI                    
 AI-  3   KATA UDE MUNE ATE AIKIKUZUSHI              
 AI-  4  RYO KATA  AIKI OTOSHI                                       
 AI-  5  RYO KATA  AIKI KUZUSHI                                   
 AI-  6     KATA UDE TORI SHIHO NAGE                              
 AI-  7     KOTE HIKI NAGE KOTE FUDO                                 
 AI-  8  RYOTE TORI KOTE FUDO                                  
 AI-  9  KATA ERI UDE ICHIJYO FUDO                                      
 AI-10  KOTE OTOSHI NAGE KOTE FUDO                                     
 AI-11  RYUUN NAGE                                                                     
 AI-12  KATA UDE AIKI TAOSHI                                                  
 AI-13  KAITEN NAGE                                                                   
 AI-14  KATA UDE TORI IRIMI NAGE                                         
 AI-15  RYO UDE TORI IRIMI NAGE                                           
 AI-16  HARA OSHI AIKI TAOSHI                                                
 AI-17  GANSEKI OTOSHI                                                               
 AI-18  USHIRO JYUJI AIKI NAGE                                              
 AI-19  RYO UDE TORI TATSUMAKI NAGE                                  
 AI-20  CHUDAN JYUN TSUKI AIKI HARAI                            
 AI-21  JYODAN JYUN TSUKI AIKI HARAI                               
 AI-22  CHUDAN GYAKU TSUKI AIKI TAOSHI                        
 AI-23  JYODAN TSUKI UCHI BYOBU TAOSHI                      
 AI-24    JYODAN TSUKI AIKI TENSHIN NAGE                           
 AI-25  JYODAN TSUKI KATATE TENSHIN NAGE               
 AI-26    RYO KEN OSAE AIKI TAOSHI                                          
 AI-27  AIKI AGE by KI                                                                  
 AI-28  JYODAN TSUKI SOTO BYOBU TAOSHI               
 AI-29    RYOTE TSUKAMI AIKI NUKI                                                
 AI-30    CHUDAN JUN TSUKI AIKI HARAI                                     
 AI-31    RYOU UDE TORI AIKI OTOSHI                                             
 AI-32    UDE KIRI FUDO                                                                      
 AI-33    GASSHO NAGE                                                                        
 AI-34    JYODAN SHUTO ATE KAESHI                                              
 AI-35    KESA TORI AIKI TAOSHI                                                        
 AI-36   AIKI SOTOKAKE TAOSHI                                                       
 AI-37 KOTE KAESHI NAGE KOTE FUDO                                     
 AI-38   TENCHI NAGE                                                                                                                       
 AI-39   KUHKI NAGE                                                                           
 AI-40   JYODAN JYUN TSUKI UCHI AIKI HARAI                            
 
Copyright © 2012. All Rights Reserved Gyakute-do Jujutsu.