Contact

Kata : Aiki Jutsu

AI AIKI 合気術  
 
 AI-  1   AIKI AGE                   
 AI-  2   KATA UDE MUNE ATE AIKI TAOSHI                 
 AI-  3  KATA UDE MUNE ATE AIKIKUZUSHI          
 AI-  4 RYO KATA  AIKI OTOSHI                                    
 AI-  5 RYO KATA  AIKI KUZUSHI                             
 AI-  6     KATA UDE TORI SHIHO NAGE                           
 AI-  7     KOTE HIKI NAGE KOTE FUDO                               
 AI-  8 RYOTE TORI KOTE FUDO                              
 AI-  9 KATA ERI UDE ICHIJYO FUDO                                     
 AI-10 KOTE OTOSHI NAGE KOTE FUDO                                     
 AI-11 RYUUN NAGE                                                                    
 AI-12 KATA UDE AIKI TAOSHI                                                 
 AI-13 KAITEN NAGE                                                                  
 AI-14 KATA UDE TORI IRIMI NAGE                                        
 AI-15 RYO UDE TORI IRIMI NAGE                                          
 AI-16 HARA OSHI AIKI TAOSHI                                               
 AI-17 GANSEKI OTOSHI                                                               
 AI-18 USHIRO JYUJI AIKI NAGE                                             
 AI-19 RYO UDE TORI TATSUMAKI NAGE                                 
 AI-20 CHUDAN JYUN TSUKI AIKI HARAI                           
 AI-21 JYODAN JYUN TSUKI AIKI HARAI                              
 AI-22 CHUDAN GYAKU TSUKI AIKI TAOSHI                       
 AI-23 JYODAN TSUKI UCHI BYOBU TAOSHI                     
 AI-24    JYODAN TSUKI AIKI TENSHIN NAGE                          
 AI-25 JYODAN TSUKI KATATE TENSHIN NAGE             
 AI-26    RYO KEN OSAE AIKI TAOSHI                                         
 AI-27 AIKI AGE by KI                                                                 
 AI-28 JYODAN TSUKI SOTO BYOBU TAOSHI             
 AI-29    RYOTE TSUKAMI AIKI NUKI                                                
 AI-30    CHUDAN JUN TSUKI AIKI HARAI                                     
 AI-31    RYOU UDE TORI AIKI OTOSHI                                             
 AI-32    UDE KIRI FUDO                                                                      
 AI-33    GASSHO NAGE                                                                        
 AI-34    JYODAN SHUTO ATE KAESHI                                              
 AI-35    KESA TORI AIKI TAOSHI                                                        
 AI-36   AIKI SOTOKAKE TAOSHI                                                       
 AI-37 KOTE KAESHI NAGE KOTE FUDO                                     
 AI-38   TENCHI NAGE                                                                                                                       
 AI-39   KUHKI NAGE                                                                           
 AI-40   JYODAN JYUN TSUKI UCHI AIKI HARAI                            
 
Copyright © 2012. All Rights Reserved Gyakute-do Jujutsu.