Contact

Kata : Nuki (release)

NU  NUKI 抜き
 
NU-1 KESA NUKI SHUTO-ATE 袈裟抜き手刀当て 
NU-2 USHIRO YUBI-ZEME NUKIMI 後ろ指攻め抜き身 
NU-3 KOTE UCHI NUKI KASUMI-GAKE 小手打ち抜き霞掛け 
NU-4 USHIRO KOTE_ZEME NUKIMI 後ろ小手攻め抜き身 
NU-5 ROKKOTSU-ZEME NUKIMI 肋骨攻め抜き身 
NU-6 DOKKO-ZEME NUKIMI 独鈷攻め抜き身 
NU-7 KIRIUCHI NUKI KASUMI-GAKE 切り打ち抜き霞掛け 
NU-8 BUKKOTSU-ZEME NKIMI 仏骨攻め抜き身 
NU-9 HAGAI-ZEME NUKIMI はがい攻め抜き身 
NU-10 USHIRO KOTE-ZEME NUKI UDE GYAKU FUDO 後ろ小手攻め抜き腕逆不 動
NU-11 RYO SOTO MAKI NUKI SHTO-ATE 両外巻き抜き手刀当て 
NU-12 WAKI-ZEME NUKIMI 脇攻め抜き身 
NU-13 KAMI SHIHO ROKKOTSU-ZEME NUKIMI 上四方肋骨攻め抜き身 
NU-14 GASSHO-NUKI KASUMI-GAKE 合掌抜き霞掛け 
NU-15 WAKI KATAME NUKI SHUTO ATE 脇固め抜き手刀当て 
Copyright © 2012. All Rights Reserved Gyakute-do Jujutsu.